រចនាប័ទ្មរោងចក្រ

R & D និងការវិភាគ

សិក្ខាសាលារៀបចំ

ទស្សនវិស័យ​របស់​យេ​ី​ង
ជាមួយនឹង "ឥណទាន កិច្ចសន្យា-គោរពតាម គុណភាពដំបូង និងអាទិភាពអតិថិជន" ជាបាវចនារបស់វា CPF មានឆន្ទៈក្នុងការសហការជាមួយមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូល។